KONKURS na umowę zastępstwa – stanowisko protokolant sądowy W SĄDZIE REJONOWYM W MIELCU ul. Kościuszki 15, 39- 300 Mielec

Stanowisko pracy: 
Protoklant sądowy
                                                        Mielec, dnia 30 kwietnia 2018 roku
 
A-11-111-13/18
 
KONKURS na umowę zastępstwa – stanowisko protokolant sądowy
 W SĄDZIE REJONOWYM W MIELCU
ul. Kościuszki 15, 39- 300 Mielec
 
Dyrektor Sądu Rejonowego w Mielcu na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądziei prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.) – w drodze konkursu – ogłasza nabór kandydatów na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko protokolant sądowy.
 
1. Nazwa i adres Sądu: Sąd Rejonowy w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec;
2. Sygnatura konkursu: A - 11 - 111- 13/18 
3. Liczba wolnych stanowisk pracy: jedno stanowisko - protokolant sądowy         zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy na czas zastępstwa (nie świadczenia pracy przez pracownika Sądu w zw. z jego długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecnością).
4. Przewidywany termin obsadzenia stanowiskaczerwiec 2018 roku
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku protokolant sądowy:
Praca kancelaryjno – biurowa w sekretariacie sądowym w tym protokołowanie
na rozprawach i posiedzeniach.  
6. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie średnie maturalne,
 2. pełna zdolność  do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku protokolant sądowy,
 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania
  się sprzętem biurowym, a także biegła umiejętność pisania na komputerze
  w edytorze tekstu MS Word, ze szczególnym uwzględnieniem pisania za słuchu.
7. Wymagania dodatkowe:
1) pożądane cechy osobowości: komunikatywność, odporność na stres, podzielność uwagi, dokładność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole,
2) posiadanie wiedzy ogólnej z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego – znajomość (w stopniu podstawowym) takich aktów prawnych jak:
 1. ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 – j.t.);
 2. rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.);
8. Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o zatrudnienie na wskazanym stanowisku adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu ze wskazaniem sygnatury konkursu oraz podaniem danych teleadresowych;
 2. własnoręcznie podpisane CV z uwzględnieniem przebiegu nauki, pracy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacji (kursy, szkolenia, certyfikaty, dyplomy, inne);
 3. kserokopia świadectwa maturalnego;
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku protokolanta sądowego;
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany
  za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii;
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  na potrzeby konkursu – o następującej treści:
 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Mielcu
w celu przeprowadzenia rekrutacji na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu –
na stanowisko protokolant sądowy w drodze konkursu sygn. A-11-111-13/18”.
                                                                           Data i czytelny popis kandydata
Uwaga! Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z w/w załącznikami Kandydat składa jako komplet dokumentów trwale ze sobą połączonych. Stronice zgłoszenia Kandydat winien ponumerować typem numeracji „strona X z Y” (np.: str. 1/12).    
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
 1. Termin składania dokumentów upływa z dniem 11 maja 2018 roku
 2. Miejsce składania dokumentów:
Kandydat przystępujący do konkursu składa wymagane dokumenty bezpośrednio
w siedzibie Sądu:
Sąd Rejonowy w Mielcu
ul. Kościuszki 15, 39 – 300 Mielec
pok. nr 109 (Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu) – w godzinach urzędowania Sądu albo przesyła drogą pocztową na w/w adres Sądu z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.  Dokumenty, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Mielcu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
10. Lista osób dopuszczonych do udziału w dalszych etapach Konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Mielcu
ul. Kościuszki 15 39-300 Mielec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mielcu (www.mielec.sr.gov.pl) –
najpóźniej na 7 dni przed terminem odpowiednio II i III etapu konkursu.
Etapy Konkursu:
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
Stosownie do treści art. 3b ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) Komisja konkursowapo przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jest ważnado następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.
11. Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Mielcu ul. Kościuszki 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego
w Mielcu (www.mielec.sr.gov.pl).
12. Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119/1z 04.05.2016] informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym
w Mielcu jest: Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 20, fax 17 582 04 30, e-mail: prezes@mielec.sr.gov.pl.
2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Sądzie Rejonowym w Mielcu jest:
Pani Justyna Maroń Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego
w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 74, fax 17 582 04 30, e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl.
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. ze zm.) tj.: dobrowolna zgoda kandydata w zw. z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.), § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczyw sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 j.t.).
4. Podawane przez kandydata dane są dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
5. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji  kandydatów na umowę zastępstwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu – na stanowisko protokolant sądowy.
6. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz
do wycofania zgody w dowolnym momencie – przy czym cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
8. Dane kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:
•        dane zawarte w dokumentacji konkursowej A-11-111-13/18 przechowywane będą zgodnie z rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat począwszy od roku następnego po zakończeniu konkursu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217 t.j.).
 
                                                                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego
                                                                                                                    w Mielcu
                                                                                                                 Beata Pelc
ZałącznikWielkość
Ogłoszenie.pdf269.28 KB