Lekarze sądowi

W dniu 1 lutego 2008 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym ( Dz. U. Nr 123 poz. 849 ), zgodnie z którą usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.
 
W Y K A Z  lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego
w Tarnobrzegu: