Aneks nr 1 do zarządzenia PSR Nr 35/19

 Mielec, dnia 23 listopada 2020 roku

Aneks nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji rzeszowskiej określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

 

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365. j.t. z późn. zm.) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 z późn. zm.) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2020.2) zarządza się co następuje:

§ 1

Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26.09.2019r. poprzez dopisanie do Wykazu typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji Sądu Rejonowego w Mielcu

 • 1) w pkt I po literze e) dodaje się literę f ) w brzmieniu następującym: „Cz  – sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 04.01.2020r”;
 • 2) w pkt III po literze h) dodaje się literę i) w brzmieniu następującym: „RCz  – sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 04.01.2020r”;
 • 3) w pkt IV po literze b) dodaje się literę c) w brzmieniu następującym: „Pz  – sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 04.01.2020r”;

§ 2

 1. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020 roku i podlega publikacji  na portalu wewnętrznym, stronie internetowej Sądu Rejonowego w Mielcu
  oraz Portalu Informacyjnym.
 2. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26.09.2019r. pozostaje bez zmian.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 26.09.2019r. zmieniony aneksem Nr 1 do zarządzenia Nr 35/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 23.11.2020r

Wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia publikacji Sądu Rejonowego w Mielcu

Sąd Rejonowy w Mielcu publikuje w Portalu Informacyjnym dane dotyczące spraw sądowych z nw. wydziałów w zakresie:

I. Wydział I Cywilny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 2015-07-01 z repertoriów:

 • a) C
 • b) Ns
 • c) Co
 • d) Nc
 • e) Cps
 • f) Cz - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 2020-01-04

II. Wydział II Karny - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2015-07-01 z repertoriów:

 • a) K
 • b) W
 • c) Ko
 • d) Kp
 • e) Kop

III. Wydział III Rodzinny i Nieletnich  - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2015-07-01 z repertoriów:
a) RC

 • b) RNs
 • c) RCo
 • d) Nsm
 • e) Nkd
 • f) RCps
 • g) Nmo
 • h) RNc
 • i) RCz - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 2020-01-04

IV. Wydział IV Pracy  - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu po dniu 2015-07-01 z repertoriów:

 • a) P
 • b) Po
 • c) Pz - sprawy czynne, które wpłynęły lub/i zostały zakończone po dniu 2020-01-04
Załącznik Rozmiar
skan zarządzenia 101.65 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2020-11-23 14:41
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2020-11-23 15:09
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 22