Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Załącznik Nr 1 do zarządzenia A – 013 – 0130-23/19 z dnia 16 maja 2019 roku

 

OGŁOSZENIE Nr A - 11 - 111 - 1/19

 

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu na podstawie art. 155 § 2a, art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 - j.t. ze zm.), § 2 ust.
1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228.) ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu 39-300 Mielec,
ul. Kościuszki 15

1. Przewidywany termin zawarcia umowy: lipiec 2019 roku

2. Wymiar etatu: pełny;

3. Wymagania obligatoryjne

Zgodnie z treścią art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52-j.t. ze zm.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane
w Polsce;

4) ukończył 24 lata

Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w sądzie jest złożenie przez osobę ubiegającą się
o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 155a § 6  ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych).

4. Dodatkowe pożądane cechy i umiejętności:

 • praca w zespole, komunikatywność, zdolności analityczne, kreatywność, odporność na stres,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora tekstów Word.

5. Zakres wykonywania zadań na stanowisku – określony w art. 155 § 1 ustawy  z dnia
27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 j.t. ze zm.) oraz
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz.U.2012.1270).

6. Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu A – 11 – 111 – 1/19,
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 •  oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo
  o ustroju sądów powszechnych;
 •  oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także jest nieskazitelnego charakteru;
 •  aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – o następującej treści:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Mielcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Mielcu w drodze konkursu sygn. A-11-111-1/19”.

      

                                                                                              Data i czytelny popis kandydata

 

 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

Uwaga! Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z w/w załącznikami Kandydat składa jako komplet dokumentów trwale ze sobą połączonych. Stronice zgłoszenia Kandydat winien ponumerować typem numeracji „strona X z Y”(np.: str. 1/12).   

7. Miejsce i termin złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

 • Termin składania dokumentów:  3 czerwca 2019 roku
 • Miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu w terminie wskazanym
w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio
w siedzibie sądu:

Sąd Rejonowy w Mielcu ul. Kościuszki 15, 39 – 300 Mielec

pok. nr 109 (Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu) 

albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Mielcu po w/w terminie
nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

8. Przebieg Konkursu:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1) etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2) etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

3) etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

Pierwszy etap konkursu polega na ocenie:

1) czy zgłoszenie kandydata spełnia wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228)

2) czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w art. 155 § 2 ustawy 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Komisja konkursowa ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu i umieszcza ją w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Przedmiotowa lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów.    

 • Dokumenty złożone przez kandydata, który nie został zatrudniony na dane stanowisko
   i nie został wpisany na listę rezerwową zostaną zwrócone do 14 dni
  od zakończenia konkursu.
 • Dokumenty złożone przez kandydatów wpisanych na listę rezerwową zostaną zwrócone w terminie 14 dni od  utraty ważności listy.   

Drugi etap konkursu trwa 90 minut i odbywa się w wydzielonej sali – będzie to Sąd Rejonowy w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15 sala konferencyjna pok. 216. Każda praca konkursowa jest sprawdzana przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt. Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali
od 0 do 9 punktów.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali dotychczas
co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Podczas trzeciego etapu konkursu komisja sprawdza predyspozycje kandydata
do wykonywania zawodu asystenta sędziego i ocenia je w skali od 0 do 9 punktów.

Po zakończeniu konkursu komisja oblicza niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia dodatkowe kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy na stanowisku asystenta sędziego.

Stosownie do treści art. 155a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 - j.t. ze zm.)
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.  Rezerwowa lista kandydatów jest ważna nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia niniejszego konkursu.

9. Termin przeprowadzenia II etapu konkursu:

25 czerwca 2019 roku (wtorek), godz. 09:00

sala konferencyjna Sądu Rejonowego w Mielcu

10. Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie  na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Mielcu ul. Kościuszki 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Mielcu (www.mielec.sr.gov.pl).

11. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) –  zwanego dalej RODO − informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Mielcu jest: Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 20, fax 17 582 04 30, e-mail: prezes@mielec.sr.gov.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Mielcu jest: Pani Justyna Maroń Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 74, fax 17 582 04 30, e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl.

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. dobrowolna zgoda kandydata w zw. z art. 155 § 2a, art. 155a § 1 i § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 - j.t. ze m.), § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228.);

4. Podawane przez kandydata dane są dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji  na  wolne stanowisko asystenta sędziego

6. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO

b) prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO

d) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

     Prawo do usunięcie Pani/Pana danych może zostać jednak ograniczone jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:

-  do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa,

- do celów archiwalnych,

- do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (RODO  art. 17 ust.3)

e) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Dane kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:

 • dane zawarte w dokumentacji konkursowej A-11-111-1/19 przechowywane będą zgodnie z rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat począwszy od roku następnego
  po zakończeniu konkursu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018. 217 t.j.).

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacja o przekazaniu do Państwa trzeciego:

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

 

 

                                                                                    Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                             w Mielcu

                                                                                             Ewa Król

Załącznik Rozmiar
OGŁOSZENIE BIP.pdf 298.53 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2019-05-17 11:38
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2019-05-17 11:45
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 67