Konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Załącznik Nr 1 do zarządzenia A – 013 – 0130- 27/23 z dnia 19 czerwca 2023 roku

OGŁOSZENIE Nr A - 11 - 111 -5/23

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu na podstawie art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j. ze zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2022.1407 t.j.) ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15

1. Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego: 1 stanowisko

2. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: 21 lipca 2023 roku, godz. 09:00, sala konferencyjna Sądu Rejonowego w Mielcu

3. Wymagania obligatoryjne

Zgodnie z treścią art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j. ze zm.) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata;

5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

4. Wymagane dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu A – 11 – 111 – 5/23,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego;
 3. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
 5. 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich;
 7. oświadczenie o posiadaniu nieskazitelnego charakteru;
 8. oświadczenie o ukończeniu wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – o następującej treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Mielcu w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu w drodze konkursu sygn. A-11-111-5/23”.

                                                                                               Data i czytelny popis kandydata

10) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Uwaga! Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z w/w załącznikami Kandydat składa jako komplet dokumentów trwale ze sobą połączonych. Stronice zgłoszenia Kandydat winien ponumerować typem numeracji „strona X z Y”(np.: str. 1/12).   

5. Miejsce i termin złożenia przez kandydata zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu:

 • Termin składania dokumentów:  5 lipca 2023 roku
 • Miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydat składa wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniem konkursu bezpośrednio
w siedzibie sądu:

Sąd Rejonowy w Mielcu ul. Kościuszki 15, 39 – 300 Mielec

pok. nr 109 (Sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu) 

albo przesyła je za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Dokumenty, które wpłyną do Sądu Rejonowego w Mielcu po w/w terminie
nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Dokumenty złożone przez kandydata, który nie został zatrudniony na dane stanowisko
 i nie został wpisany na listę rezerwową zostaną zwrócone do 14 dni od zakończenia konkursu.

Dokumenty złożone przez kandydatów wpisanych na listę rezerwową zostaną zwrócone
w terminie 14 dni od  utraty ważności listy.  

6. Przebieg Konkursu:

Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez prezesa.

Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1) testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego;

2) trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

Konkurs trwa 150 minut i odbywa się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatom samodzielną pracę, w obecności wszystkich członków komisji. W trakcie części konkursowej polegającej na rozwiązaniu kazusów kandydat może posługiwać się tekstami aktów prawnych udostępnionymi przez komisję.

Opuszczenie sali w trakcie konkursu jest dopuszczalne w wyjątkowych wypadkach, pod nadzorem członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

Każda praca konkursowa podlega sprawdzeniu przez dwóch członków komisji. Za każde prawidłowe rozwiązanie zadania testowego komisja przyznaje 1 punkt; w przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów. Każdy z kazusów komisja ocenia w skali od 0 do 6 punktów.

Do zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego mogą być zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 46 punktów z części testowej konkursu oraz co najmniej 12 punktów za rozwiązania kazusów.

Po zakończeniu konkursu komisja oblicza niezwłocznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i wskazuje kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej liczby punktów komisja dokonuje wyboru kandydata, biorąc pod uwagę doświadczenie w stosowaniu prawa oraz dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia wynikające z dokumentów dołączonych do zgłoszenia, przydatne do wykonywania pracy na stanowisku referendarza sądowego. Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący sporządza pisemne uzasadnienie wyboru kandydata, uwzględniając w szczególności, które dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydatów wzięto pod uwagę.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.

Informację o wynikach konkursu prezes sądu umieszcza w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o wynikach konkursu zawiera w szczególności:

1) imiona i nazwiska kandydatów biorących udział w konkursie;

2) imiona i nazwiska kandydatów wybranych lub imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs, albo informację, że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów;

3)   wyniki poszczególnych kandydatów;

4)   rezerwową listę kandydatów albo informację, że taka lista nie została sporządzona.

Kandydatowi, po okazaniu dokumentu tożsamości, udostępnia się do wglądu w sekretariacie prezesa sądu protokół przebiegu konkursu w części obejmującej jego wyniki.

Informację o wynikach konkursu prezes sądu przedstawia prezesowi sądu apelacyjnego, chyba że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów.

7. Informacje dodatkowe:

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119, s. 1) –  zwanego dalej RODO − informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym
w Mielcu jest: Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu,
39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 20, fax 17 582 04 30, e-mail: prezes@mielec.sr.gov.pl.

2. Inspektorem Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Mielcu jest: Pani Justyna Maroń Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15, tel. 17 582 04 74, fax 17 582 04 30, e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl.

3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
tj. dobrowolna zgoda kandydata w zw. z art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j. ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018.769 j.t.)

4. Podawane przez kandydata dane są dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.

5. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji  na  wolne stanowisko referendarza sądowego

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 5 dane osobowe wyłonionego w drodze konkursu kandydata na stanowisko referendarza sądowego będą udostępniane Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, zgodnie z treścią art. 150 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217 t.j. ze zm.).

7. Prawa osób, których dane dotycz a:

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO
 2. prawo do sprostowania danych na zasadach określonych w art. 16 RODO
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
 4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do usunięcie Pani/Pana danych może zostać jednak ograniczone jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:

-  do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa,

- do celów archiwalnych,

- do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (RODO art. 17 ust.3)

e) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Dane kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:

 • dane zawarte w dokumentacji konkursowej A-11-111-5/23 przechowywane będą zgodnie
  z rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat począwszy od roku następnego
  po zakończeniu konkursu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018. 217 t.j.).

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacja o przekazaniu do Państwa trzeciego:

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

właściwe podpisy na oryginale Ogłoszenia

 

Załącznik Rozmiar
Ogłoszenie w pdf 283.24 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-06-19 08:54
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2023-06-19 09:07
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 497