Kuratorzy

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

Kierownik I ZKSS - Kurator specjalista Marcin Rybak

Dane kontaktowe:
pok. nr 104
tel. 17 582 04 31
fax 17 582 80 08
tel. 17 582 04 37
e-mail: zkss1@mielec.sr.gov.pl lub marcin.rybak@mielec.sr.gov.pl
 

Dyżury:
wtorek, środa i piątek 7:30 - 15:30


Zbigniew Micek -  dyżur: wtorek, czwartek

      pok.104

      tel. 17 582 04 37

e-mail: zbigniew.micek@mielec.sr.gov.pl


Małgorzata Róg - dyżur: poniedziałek, czwartek

      pok.104

      tel. 17 582 04 37

e-mail: malgorzata.rog@mielec.sr.gov.pl


Małgorzata Król - dyżur: środa, piątek

      pok.104

      tel. 17 582 04 37

e-mail: malgozata.krol@mielec.sr.gov.pl


 

Klaudia Ślusarczyk - dyżur: poniedziałek, czwartek

 

      pok.104

      tel. 17 582 04 37

e-mail: klaudia.slusarczyk@mielec.sr.gov.pl


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kierownik II ZKSS - Kurator specjalista Agnieszka Chmielowiec
Dane kontaktowe:
pok. nr 106
tel. 17 582 04 33
fax 17 582 80 08
e-mail: zkss2@mielec.sr.gov.pl
Dyżury:
poniedziałek:8:00 - 16:00
wtorek - piątek:7:30 - 15:30


Cecylia Dmuchała-Najuch - dyżur: poniedziałek, środa

      pok.107

      tel. 17 582 04 33


Anna Brudniak-Kuźmińska - środa, czwartek

      pok.1047

      tel. 17 582 04 33


Łukasz Ficek - poniedziałek, czwartek

      pok.107

      tel. 7 582 04 33


Marta Bojarska - poniedziałek, czwartek

      pok.106

      tel.7 582 04 33


Agnieszka Duszkiewicz-Socha - wtorek, piątek

      pok.107

      tel. 17 582 04 33


 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

1) zawodowi kuratorzy sądowi, zwani "kuratorami zawodowymi",

2) społeczni kuratorzy sądowi, zwani "kuratorami społecznymi".

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych, w szczególności:

  • sprawują nadzory nad nieletnimi,
  • sprawują nadzory nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • sprawują dozory nad skazanymi wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem na okres próby (w sprawach w których orzeczono dozór kuratora i w sprawach gdzie orzeczono obowiązki bez dozoru kuratora),
  • sprawują dozory nad skazanymi warunkowo przedterminowo zwolnionymi z zakładów karnych,
  • nadzorują wykonywanie kary ograniczenia wolności,
  • udzielają pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych,
  • nadzorują pracę kuratorów społecznych.

W oparciu o przepis art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych ( Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do:

1) odwiedzania w godzinach od 700 do 2200 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych,

2) żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości,

3) żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd,

4) przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem,

5) żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

W Sądzie Rejonowym w Mielcu funkcjonują dwa zespoły kuratorskiej służby sądowej:

  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych;
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich;

INFORMATOR W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OBECNOŚCI KURATORA SĄDOWEGO PRZY KONTAKTACH RODZICÓW Z DZIEĆMI

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:49
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-02-23 13:06
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 26 399