Mediacje

Mediacja to pozasądowe postępowanie prowadzone pomiędzy stronami sporu przez mediatora
w sprawach, w których istnieje możliwość ugodowego załatwienia sporu.

Celem mediacji nie jest ustalenie kto ma rację w sporze, ale poszukiwanie satysfakcjonującego obie strony sposobu rozwiązania konfliktu. Strony same przy pomocy mediatora wypracowują akceptowalne rozwiązanie problemu dostosowane do ich indywidualnych oczekiwań
i możliwości, co gwarantuje wyższą skuteczność realizacji porozumień.

Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony na każdym etapie trwania mediacji mogą cofnąć zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Przebieg postępowania mediacyjnego jest objęty tajemnicą.

Mediacja rokuje duże szanse na trwałe zakończenie konfliktu.

Mediacja w sprawach cywilnych.

Mediacja może być prowadzona w  sprawach cywilnych, w których wynik postępowania jest zależy od woli stron.

Najczęściej mediacja  jest prowadzona w  sprawach o :

 • zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • należności ze stosunku pracy,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Prowadzenie mediacji jest możliwe na każdym etapie postępowania sądowego.

Mediację w sprawach cywilnych prowadzi się na podstawie  umowy o mediację lub postanowienia sądu kierującego do mediacji.

Ugoda zawarta przed mediatorem, aby mogła wywoływać takie skutki prawne jak ugoda zawarta przed sądem musi być zatwierdzona przez sąd. Wniosek o zatwierdzenie ugody mediacyjnej może złożyć każda ze stron. Często jednak nie ma potrzeby zatwierdzania takiej ugody przez sąd, gdyż strony dobrowolnie wykonują wypracowana ugodę.

Koszty mediacji strony ustalają z mediatorem w umowie o mediację.

Koszty mediacji toczącej się w wyniku skierowania przez sąd uregulowane są w rozporządzeniu  Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia
i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym ( Dz.

Koszty mediacji pokrywają w całości strony na postawie rachunku lub faktury wystawionej przez mediatora.

Sąd nie ma możliwości zwolnienia stron od kosztów mediacji.  Strona, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądowych ma również obowiązek pokrycia wynagrodzenia mediatora.

Mediacja w sprawach karnych

Celem mediacji w sprawach karnych jest zadośćuczynienie pokrzywdzonemu wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych. Pokrzywdzony podczas mediacji ma  możliwość wyrazić swoje uczucia i potrzeby, natomiast sprawca przestępstwa ma szansę zrozumieć jaką krzywdę wyrządziło jego działanie, przeprosić pokrzywdzonego i jak najszybciej naprawić krzywdę.

Podczas mediacji w sprawach karnych nie ustala się przebiegu zdarzenia, ani zakresu winy.

Mediacja w sprawach karnych pozwala na szybkie i satysfakcjonujące zakończenie postępowania karnego.

Strony nie mogą się powoływać na ujawnione podczas mediacji dowody.  Nawet jeśli sprawca lub pokrzywdzony przedstawiłby sądowi informacje powzięte podczas mediacji,  to sąd nie może ich wziąć pod uwagę.

Sprawę do mediacji w sprawach karnych może skierować:

 • policja,
 • prokuratura,
 • sąd.

Pokrzywdzony i sprawca mogą złożyć prowadzącemu postępowanie karne wniosek
o przeprowadzenie mediacji.

Ugoda zwarta przed mediatorem w sprawach karnych stanowi dla sądu propozycję wskazującą, jak strony chciałyby rozwiązać konflikt. Jeśli sąd postanowienia ugody mediacyjnej włączy do orzeczenia stają się one wykonalne z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.  

Koszty mediacji karnej pokrywa Skarb Państwa. Jeśli strony bez skierowania policji, prokuratury lub sądu zwróciły się do mediatora, to one pokrywają ustalone z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji koszty.
 

Wykazy mediatorów są dostępne na stronie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:34
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2012-03-23 13:50
Opublikował: Maria Kania
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 255