Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Mielcu

Mielec, 25 sierpnia 2021 r.

 

DYREKTOR
Sądu Rejonowego w Mielcu
ul. Kościuszki 15; 39-300 Mielec

 

Ogłoszenie
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w Mielcu

 

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa informuję, iż Sąd Rejonowy w Mielcu posiada zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.

1.      Jednostki wymienione w § 38 ust 1 w/w Rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

-        nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

-        wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (numer LP z załącznika,
nr inwentarzowy, nazwa), którego wniosek dotyczy,

-        oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo- odbiorczym,

-        uzasadnienie.

W przypadku, gdy co najmniej dwa podmioty wymienione w § 38 w/w Rozporządzenia będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika rzeczowego majątku ruchomego decyduje kolejność wpływu wniosków.

2.      W przypadku braku możliwości zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego w sposób określony w punkcie 1 zostaną one zbyte w formie sprzedaży. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia, mogą składać pisemne oferty zawierające:

-        dane oferenta (w przypadku osób fizycznych – nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania, w przypadku pozostałych podmiotów – nazwę i adres siedziby),

-        wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego (numer LP z załącznika,
nr inwentarzowy, nazwa), którego oferta dotyczy,

-        oferowaną cenę nabycia,

-        oświadczenie oferenta, o treści „Oświadczam, iż zapoznałem się ze stanem składników majątku” lub, „Oświadczam, iż ponoszę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin”.

Złożona oferta nie może opiewać na kwotę niższą niż wartość z wyceny wskazana
w załączniku nr 1. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów będzie zainteresowanych nabyciem tego samego składnika rzeczowego majątku ruchomego, pod uwagę będzie brana oferta korzystniejsza, natomiast w przypadku, gdy ceny oferowane będą równe, o przydziale składnika decyduje kolejność wpływu ofert.

 

Składniki majątku wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w dniach 27 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numer:

-        17 58 20 438, Pan Andrzej Mrozik.

Wnioski i oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skladniki_majatku@mielec.sr.gov.pl

Wnioski i oferty nie spełniające wymogów określonych w punktach (odpowiednio) 1,2 nie będą uwzględniane.  

Termin składania wniosków i ofert upływa: 17 września 2021 r. o godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-08-25 15:14
Wytworzył: Michał Michna
Publikacja w dniu: 2021-08-25 15:41
Opublikował: Michał Michna
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 335