Plan działania Sądu Rejonowego w Mielcu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Rozdział I Informacje ogólne 

1. Adres i reprezentacja:

Sąd Rejonowy w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Kościuszki 15
www.mielec.sr.gov.pl
tel. 17 582 04 00
fax 17 582 04 30
adres e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl
reprezentowany przez:
Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu Ewę Król
Dyrektora Sądu Rejonowego w Mielcu Beatę Pelc

2.Koordynator:

Stosownie do treści art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t.),  w związku porozumieniem z dnia 09.02.2021r. Nr G-1310-12/2021 w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności zawartym pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie a Sądem Rejonowym w Mielcu, funkcję koordynatora ds. dostępności dla obszaru apelacji rzeszowskiej (w tym. in.  dla Sądu Rejonowego w Mielcu) sprawuje: Pan Janusz Jarosz - specjalista ds. bhp w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie
Dane kontaktowe:
tel. 17 858 02 25
e-mail: janusz.jarosz@rzeszow.sa.gov.pl

3. Zespół właściwy ds. dostępności cyfrowej:
Na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 7 sierpnia 2020 roku Nr 37/20 w Sądzie Rejonowym w Mielcu funkcjonuje:
Zespół ds. dostępności cyfrowej w celu wdrożenia w Sądzie Rejonowym w Mielcu ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w składzie:
1) Beata Pelc – Dyrektor Sądu Rejonowego w Mielcu    
2) Michał Michna — Administrator Systemu Informatycznego – Koordynator Zespołu
3) Justyna Maroń – Kierownik Oddziału Administracyjnego

4. Cel dokumentu:
Celem Planu działania Sądu Rejonowego w Mielcu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025 jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrożenie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.  

5. Podstawa prawna
Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 j.t. UzD) w zakresie określonym UzD zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 4 UzD Podmiot publiczny zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. Nadto podmiot publiczny w ramach zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podejmuje także działania mające na celu:
1) uwzględnianie ich potrzeb w planowanej i prowadzonej przez ten podmiot działalności;
2) usuwanie barier, a także zapobieganie ich powstawaniu.
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 UzD, ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Działalność Sądu:
Działalność Sądu Rejonowego w Mielcu to:
1) Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
2) Działalność administracyjna sądu.   

7. Odbiorcy działalności Sądu Rejonowego w Mielcu.
Bezpośrednimi odbiorcami działalności Sądu Rejonowego w Mielcu są:
a) uczestnicy postępowań sądowych;
b) interesanci w tym składający skargi i wnioski;
c) pracownicy Sądu/zleceniobiorcy;  
d) dostawcy usług;
e) podmioty zewnętrzne  

Rozdział II Słownik dostępności:

1. Ruch – osoby na wózkach, tetraplegicy (paraliż czterokończynowy, paraplegicy (paraliż poprzeczny), SM (stwardnienie rozsiane), ALS (stwardnienie zanikowe boczne), osoby z porażeniem mózgowym, osoby poruszające się o kulach/balkonikach, osoby bez jednej/kilku kończyn, seniorzy, osoby z chorobą Parkinsona i Alzheimera, osoby o czasowo ograniczonej sprawności, osoby o niskim wzroście.
2. Wzrok – niewidomi, słabowidzący, głuchoniewidomi, osoby po zabiegach okulistycznych i urazach.
3. Słuch – głusi, słabosłyszący, użytkownicy aparatów słuchowych, użytkownicy implantów ślimakowych, osoby późnoogłuchłe.
4. Intelekt, ASD, psychika – osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
ze spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi.
5. Pozostałe osoby – wszyscy, których nie ma w grupach wymienionych powyżej (tzw. reszta społeczeństwa) – ta grupa nie wymaga stosowania elementów/działań dostępnościowych ale większość zastosowanych rozwiązań, opisanych powyżej, zwiększy ergonomię i wygodę używania przez tę grupę przestrzeni i rzeczy.

Rozdział III Opis budynków Sądu Rejonowego w Mielcu i rozwiązań organizacyjnych związanych z obsługą osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt Sądu Rejonowego w Mielcu składa się z dwóch odrębnych budynków połączonych aluminiowo – szklanym łącznikiem. Trzeci budynek aktualnie
w budowie. Budynek główny – budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków, składa się z piwnic, parteru, I piętra i II piętra. W budynku tym znajdują się pomieszczenia administracyjno – biurowe, sale rozpraw. Drugi budynek tzw. WKW składa się z piwnic, parteru oraz I pietra.
Na parterze budynku zlokalizowany jest V Wydział Ksiąg Wieczystych, zaś na I piętrze znajduje się sala rozpraw nr 106A oraz pomieszczenia biurowe w tym pomieszczenia I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Aktualnie z uwagi na prowadzoną inwestycję „Rozbudowy istniejących budynków Sądu Rejonowego w Mielcu poprzez adaptację poddasza tzw. budynku WKW oraz budowę nowego budynku na istniejącej działce z łącznikiem do budynku WKW” od dnia 16.09.2020r. wejście do budynku głównego znajduje się tylko od ulicy Kościuszki, gdzie znajduje się bramka ogrodzeniowa, przy której zamontowano domofon - dzwonek komunikacyjny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.  Do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich między poszczególnymi kondygnacjami budynków pozostaje schodołaz, a także Sąd dysponuje szynami najazdowymi. Pracownicy ochrony po otrzymaniu informacji dźwiękowej umożliwiają osobom niepełnosprawnym swobodne wejście do budynku. W Sądzie wyznaczono pracownika odpowiedzialnego za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie z pracownikami ochrony.
Sąd Rejonowy w Mielcu zapewnia  możliwość zamówienia tłumacza polskiego języka migowego na konkretną godzinę i konkretny dzień.
Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów znajdują się na poziomie parteru.
Powrót odbywa się w odwrotnej kolejności z pomocą pracowników ochrony / pracownika wspierającego.
Pomieszczenie sanitarno-higieniczne – przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru - dostęp z głównego holu.

Rozdział IV Kierunki działań w ramach Planu na rzecz poprawy i zapewnienia dostępności Sądu Rejonowego w Mielcu dla osób
ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

W planie na rzecz poprawy i zapewnienia dostępności Sądu Rejonowego w Mielcu dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały zaproponowane kierunki działań w trzech obszarach: architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno – komunikacyjnym, o których mowa w art. 6 UzD.

 

Zakres dostępności

Zalecenia do wdrożenia

Czas realizacji

Niezbędne działania

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację

Szacunkowy koszt

Dostępność architektoniczna

1. Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów).

Do końca IX 2021

Techniczne oklejenie

BHP

Ok 400

2. Przeszkolenie pracowników Sądu ze szczególnym uwzględnieniem BOI / punktu ochrony z zakresu standardu obsługi osób z psem asystującym / psem przewodnikiem.

Do końca IX 2021

Organizacja szkoleń

Oddział Administracyjny

-----

3. Weryfikacja i uzupełnienie procedur wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji.

Do końca X 2021r.

 

BHP

W ramach obowiązującej umowy o świadczenie usług BHP i PPOŻ

Dostępność cyfrowa

1. Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów.

Na bieżąco

Współpraca z redaktorem BIP

Oddział Administracyjny

----

2. Bieżące uaktualnianie deklaracji dostępności Sądu.

Na bieżąco

Współpraca z redaktorem BIP

Oddział Administracyjny

------

 3. Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej.

Do końca III kwartału 2021r.

Zlecenie usługi szkoleniowej

Oddział Administracyjny

Ok. 1000 zł

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom ze szczególnymi potrzebami.

  • Wyznaczenie wśród pracowników Sądu asystentów osób ze szczególnymi potrzebami i zapewnienie im przeszkolenia w tym zakresie.

Do końca IV kwartału 2021r.

Zlecenie usługi szkoleniowej.

Wyznaczenie pracowników.

Kampania informacyjna. 

Oddział Administracyjny

Ok. 1000 zł netto

2. Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego on-line.

On-line do końca 2022r.

 

Zakupienie systemu Tłumacz on-line

Oddział Administracyjny

100 zł godzinna faktycznej realizacji usługi

 

3. Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu:

• odczytywalnego maszynowo,

• łatwego do czytania,

• nagranego w języku migowym.

 

Do końca III kwartału 2021r.

Zlecenie usługi specjalistycznej

Oddział Finansowy oraz Oddział Administracyjny

Do 1 500  zł netto

4. Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Cykliczne – raz na pół roku szkolenia

Organizacja szkoleń + kampania informacyjna

Oddział Administracyjny

Koszt ewentualnych szkoleń do 2000 zł

5. Opracowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności.

 

Do 06.09.202r.

Opracowanie wniosku i zamieszczenie go na stronie BIP

Oddział Administracyjny

Bez dodatkowych kosztów

 

Załącznik Rozmiar
Skan planu 388.26 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-08-18 08:50
Wytworzył: Justyna Maroń
Publikacja w dniu: 2021-08-18 09:06
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 39