Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu

Sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu Grzegorz Król


Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Mielcu:   

pokój nr 109

      tel. 17 582 04 20
      fax 17 582 80 08
      e- mail: prezes@mielec.sr.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:

  • poniedziałek 8.00 - 16.00
  • wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Sądu:

środa w godzinach 10:00 - 11:00


Zakres kompetencji:

1. Kieruje Sądem Rejonowym i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności:

a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego
z wykonywaniem przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

b)  określa - co najmniej raz w roku - potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej oraz innych zadań powierzonych w drodze ustaw;

c) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

d) powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Dokonuje analizy orzecznictwa w Sądzie Rejonowym w Mielcu  pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

3. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu podlega Prezesowi Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

4. Ustala w Sądzie Rejonowym w Mielcu po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, podział czynności, który obejmuje:

a)    przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów sądu;

b)   zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw;

c)    plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych - przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

5. Jest członkiem Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Rejonowego. 

6. Sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną Sądu Rejonowego w Mielcu.

7. Rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Mielcu. 

8. Czynności Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w zakresie działalności administracyjnej sądu obejmują w szczególności:

a) podejmowanie czynności dotyczących obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;

b) nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;

c) współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;

d) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

e) prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;

f) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

g) zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;

h) ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

i) współpracuje z radą ławniczą;

j) udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.);

k) jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

l)  wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.2305 t.j.);

m) wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 t.j.);

n) przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

o) sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

p) podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

q) rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia orzeczników w przydziale spraw;

r) prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;

s)  udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;

t)  organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji.

9. Prezes sądu pełni także inne czynności przewidziane w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach.

10. Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu część powierzonych mu ustawą i innymi przepisami obowiązków i czynności może powierzyć do wykonywania Wiceprezesowi Sądu Rejonowego w Mielcu.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:30
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-02-23 11:27
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 17 092