Prowadzone rejestry, ewidencje

Rejestry i  ewidencje w Sądzie Rejonowym w Mielcu prowadzone są na podstawie:

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt.

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria
 • wykazy
 • kartoteki (zbiory kart)
 • zbiory wokand
 • księgi pomocnicze.

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo
o ustroju sądów powszechnych
, § 82 i in. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 z późn. zm.)

Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu z dniem 1 stycznia 2012 roku zarządził prowadzenie urządzeń ewidencyjnych przez Sekretariaty Wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy oraz Oddział Administracyjny w przy wykorzystaniu systemu informatycznego SAWA (stanowiącego współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości i firmy Currenda Sp. z o. o.) zastępującego tradycyjne urządzenia ewidencyjne.

W wydziałach Sądu Rejonowego w Mielcu prowadzi się następujące repertoria:

I Wydział Cywilny:

 1. Nc" - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
 2. "C" - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie, wszczętych na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w tym podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, a także w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń,
 3. "Ns" - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym oraz spraw (także zawiadomień i odpisów protokołów) przekazanych przez notariusza lub sąd inny niż sąd spadku, dotyczących oświadczeń o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku,
 4. "Co" - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczystoksięgowym), podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub dla sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których zawarta została umowa o mediację.

 II Wydział Karny:

 1. „K” dla spraw, w których wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia w tym dla spraw o przestępstwa skarbowe, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),
 2. „W” – dla spraw o wykroczenia.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:

I. w sprawach nieletnich:

 1. "Npw" dla spraw nieletnich, w których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji,
 2. "Now" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym,
 3. "Nk" dla spraw nieletnich podlegających rozpoznaniu w postępowaniu poprawczym,

II. dla spraw opiekuńczych małoletnich:

"Nsm" dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego,

III. dla spraw dotyczących osób pełnoletnich oraz dla spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu:

 1. "RNc" dla spraw podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
 2. "RC" dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego,
 3. "RNs" dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu,
 4. "RCo" dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE.

IV Wydział  Pracy

 1. "Np" - dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym,
 2. "P" - dla spraw z zakresu prawa pracy, o roszczenia pracownika, członków rodzin
  i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, dla spraw podlegających rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), w tym podlegających  rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym,
 3. "Po",- dla innych spraw z zakresu prawa pracy, a w szczególności: spraw o odtworzenie akt,
  o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, spraw z zakresu pomocy sądowej, spraw dotyczących odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

V Wydział Ksiąg Wieczystych:

 1. „Rep Kw” – repertorium ksiąg wieczystych;
 2. „Rep Zd” – repertorium dokumentów;
 3. „Rep Ar” – repertorium archiwum.

  

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:23
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2012-03-29 14:47
Opublikował: Maria Kania
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 471