Biegli sądowi

Status biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).
 
Biegłym może być osoba, która:
 
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) ukończyła 25 lat życia;
3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
 
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym - pokój 601, tel. (0-15) 688-26-21
 
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 
1) Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny.
2) Życiorys.
3) Kwestionariusz osobowy.
4) Odpis dyplomu.
5) Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe, (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji).
6) Opinia i zgoda zakładu pracy.
7) Fotografia.
 
W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.
 
Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27.  
 
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:15
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2018-07-10 20:43
Opublikował: Maria Kania
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 185