Skargi

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu.

  Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną podległych mu jednostek organizacyjnych w kierowanym przez niego sądzie. W ramach tego nadzoru przyjmowane oraz rozpatrywane są skargi i wnioski, które nie mogą wkraczać w decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd [ art.22 i art. 41 a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami).   Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków dotyczących pracy sądu w każdą środę w godzinach 9:00 - 10:00 pok. nr 109 - Sekretariat Prezesa Sądu tel. 17-582-04-20 e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl     Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 roku Nr 231, poz. 1376 - tekst jednolity) Prezes Sądu rozpoznaje skargi i zażalenia na działanie / czynności komornika sądowego niestanowiące przedmiotu rozpoznania sądu w trybie art. 767 kpc.   Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 roku o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki  (Dz. U. z 2004 roku, Nr 179, poz. 1843 ze zm) pozwala stronie wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu sądowym, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania.   Zgodnie z ustawą przewlekłość postępowania zachodzi, gdy:   - postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, - postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.   Sąd rozpoznając skargę musi ocenić, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania. Ma więc ocenić w szczególności terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej. Musi uwzględnić przy tym charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.   Zasady składania oraz rozpatrywania skarg:    
  1.  Skarga/ wniosek powinny zawierać:
  • datę wniesienia skargi/ wniosku,
  • imię i nazwisko, adres wnoszącego skargę/wniosek,
  • zwięzłą treść skargi/ wniosku,
  • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/ wniosek.

        2. Skargi i wnioski mogą być złożone:

  • pisemnie na adres:
              Prezes Sądu Rejonowego               w Mielcu               ul. Kościuszki 15               39- 300 Mielec skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu ( parter budynku głównego pok. 10 )
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej - administracja@mielec.sr.gov.pl
  • ustnie do protokołu ( skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Oddziału Administracyjnego tut. Sądu - pok. 109. Protokół jest podpisywany przez skarżącego  lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek).

      3.  Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

       4. skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu, a w przypadku skargi na komornika sądowego w terminie 7 dni.

       5. Jeśli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie zawiera pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

        6. Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

       7. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w pkt. 6- tym podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

        8. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

     [art. 41 a - art. 41 e ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz.1070 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U.  z dnia 16 maja 2012 roku, poz. 524), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. z 2011 roku Nr 231, poz. 1376 - tekst jednolity]. 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-14 18:05
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2016-03-01 09:42
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 814