V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału – Starszy Referendarz Sądowy Adam Szebla
Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Kubik 
 
Dane kontaktowe:
 
Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
pok. nr 4A      
 
Kierownik Sekretariatu:                    
      tel.17 – 582-04-00 wew. 406
      fax 17 - 582-04-55
      e-mail: kw@mielec.sr.gov.pl
 
Godziny urzędowania:
      poniedziałek  8:00 - 18:00
      wtorek - piątek 7:30 - 15:30
 

 
Obsługę stron zapewnia:
 
Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych
      pok. nr 4A
      tel. 17 – 582-04-32
 
Godziny urzędowania:
      poniedziałek  8:00 - 18:00
      wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Korespondencja z Sądem odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego lub z wykorzystaniem „Skrzynki podawczej” – znajdującej się przy Punkcie Ochrony.
 
Punkt Badania Ksiąg Wieczystych i Dokumentów
      pok. nr 4A
      tel. 17 – 582-04-32
 
   Godziny urzędowania:
    poniedziałek 08:30 - 17:30
    wtorek - piątek 8:00 - 15:00
 

W celu ochrony zdrowia i życia pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na Punkcie Badania Ksiąg Wieczystych i Dokumentów obowiązują następujące zasady:

Przeglądanie ksiąg wieczystych i dokumentów będzie możliwe wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Na Punkcie w jednym czasie przybywać może jeden czytający.

Czas jednorazowego wglądu do ksiąg wieczystych i dokumentów zostaje ograniczony do 1 godziny, chyba że obszerność materiału dowodowego, wskazana w trakcie umawiania terminu przeglądania akt wymaga dłuższego czasu.

 

 
 

             V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Mielcu.
 
              Księgi wieczyste są jawne. Każdy może  przeglądać księgi wieczyste  w obecności pracownika sądu. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.
 
              Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Mielcu prowadzone są w systemie informatycznym.  Księgi wieczyste prowadzone w tym systemie są udostępniane w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez ekspozytury Centralnej Informacji ksiąg Wieczystych, które mieszczą się przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.
 
             Z ksiąg wieczystych za odpłatnością mogą być wydawane :
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty:
1)   od wniosku o wydanie w postaci papierowej:
a)  odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zwykłych,
b)  odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł pomnożone przez liczbę żądanych odpisów zupełnych,
c)  wyciągu z księgi wieczystej:
  15 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
  20 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
  25 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
  30 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
pomnożone przez liczbę żądanych wyciągów,
d)  zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń;
2)   od złożonego, na podstawie art. 364 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku o wydanie, w celu samodzielnego wydrukowania:
a)  odpisu zwykłego księgi wieczystej - 20 zł,
b)  odpisu zupełnego księgi wieczystej - 50 zł,
c)  wyciągu z księgi wieczystej:
  5 zł - za wyciąg z jednego działu księgi wieczystej,
  10 zł - za wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej,
  15 zł - za wyciąg z trzech działów księgi wieczystej,
  20 zł - za wyciąg z czterech działów księgi wieczystej,
d)  zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 5 zł;
3)   od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych - 20 zł.
 
 
           Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć :
-  właściciel nieruchomości ,
-  użytkownik wieczysty ,
-  uprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
-  osoba na rzecz której wpis ma nastąpić ,
-   wierzyciel jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej.
 
              W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ.
 
               Właściciel nieruchomości jest obowiązany  do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.
 
               Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku bądź na skutek opieszałości  w jego wykonaniu.
 
               Wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych i wnioski o wpis w księgach wieczystych  składa się na urzędowym  formularzu , który jest dostępny nieodpłatnie  w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, a  także za pośrednictwem internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (pobierz). 
 
                Do wniosku o odpis z księgi wieczystej  należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.
 
                Do wniosku o wpis w księdze wieczystej należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. 
 
Opłatę sądową można uiścić:
- w kasie Sądu Rejonowego w Mielcu
- w formie przelewu – dokonując wpłaty na konto Sądu Rejonowego w Mielcu.
        Nr konta : 17 1010 1528 2000 7722 3100 0000
 
Na przelewie bankowym należy bezwzględnie podać numer księgi wieczystej oraz wskazać nazwę V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mielcu, którego wpłata dotyczy. 
 
 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Mielcu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-21 19:11
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2020-05-30 13:01
Opublikował: Justyna Maroń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 30 332